Turvallisuus- ja järjestyssäännöt

Kiinteistölle on laadittu Pelastussuunnitelma. Kiinteistön suojelujohtaja on Timo Kinnunen (puh.040-9670 144). Hän vastaa tarvittaessa turvallisuutta ja suojelua koskeviin kysymyksiin.

Ajantasainen pelastussuunnitelma on luettavissa tästä linkistä: https://app.safetum.fi/ps/mestaritalo

Kiinteistön murtosuoja-ohjelma on otettu käyttöön helmikuun alussa 2004. Pihalle ja kadulle johtavat ulko-ovet ovat elektronisen valvonnan piirissä arkisin klo 17.00-07.00 välisenä aikana sekä perjantaista klo 17.00 maanantaiaamuun klo 07.00. Myös arkipyhinä ovet ovat lukossa ja niiden käyttöä valvotaan.Mikäli ulko-ovet yllämainittuina aikoina ovat auki yli 10 minuuttia, järjestelmä hälyttää Turvatiimin hälytyskeskuksessa, jolloin turvallisuusvartija tai huoltomies tulee paikalle tarkistamaan tilanteen.

Jos ulko-ovia on tarvetta pitää auki esim. iltatilaisuuden tai muun syyn takia, on asiasta ilmoitettava huoltomiehelle hyvissä ajoin. Turhista hälytyksistä aiheutuneet laskut tullaan osoittamaan hälytyksenaiheuttajalle.

Pelastuslaki (PDF)

Ovipuhelinjärjestelmän käyttöohje (PDF)

Mestaritalossa pidettävien juhlien tiedote

Mestaritalossa pidettävien juhlien lupahakemus

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 4.5.2008

Tämä järjestyssääntö on hyväksytty talon osakkaiden ja vuokralaisten viihtyisyyden sekä turvallisuuden takaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Myös lainsäädännössä ja Helsingin kaupungin järjestyssäännöissä on kiinteistöä koskevia määräyksiä.

Yhtiön hallituksella on oikeus muuttaa tai täydentää tätä järjestyssääntöä.

Yhteiset tilat

Ulko-ovet ja portti pidetään avoinna arkisin klo 7.00 – 17.00. Sisäpihan portti pidetään auki arkisin klo 6.00 – 18.00. Joulu- ja juhannusaattona ovet ovat suljettu. Arkipyhien aattoina ovet ja tavarahissit suljetaan klo 13. Muina aikoina ovet on avattavissa koodiavaimilla. Ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiintuvat asianmukaisesti. Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla. Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoittava yhtiön edustajalle.

Yhtiön tilojen likaaminen ja vaurioittaminen on kielletty. Tupakointi on sallittu kiinteistön yhteisissä tiloissa vain niissä paikoissa, jotka yhtiö on osoittanut: sisäpihalla tuhkakuppien välittömässä läheisyydessä ja niiden ulko-ovien vieressä, joissa on tuhkakupit.

Henkilöhisseillä A-ja C-rapussa ei saa kuljettaa rakennus- ja muuttotavaraa.

Tavaroiden kuljetukseen porraskäytävissä, hisseissä ja muissa yhteisissä tiloissa on käytettävä ilmakumipyörillä varustettua tavaransiirtokärryä.

Kellaritilojen käytäville ja muille kulkukäytäville on tavaroiden jättäminen kielletty. Isännöitsijällä on oikeus siirrättää tällaiset tavarat välittömästi pois tavaroiden omistajan kustannuksella.
Tavaran purkaminen ja lastaaminen Tehtaankadulla keltaisin viivoin merkityllä alueella on kielletty. Tavaroiden purkaus- ja lastausalue on Tehtaankadulla lähellä Perämiehenkadun risteystä. Tavaroiden lastaamista ja purkamista kiinteistön ikkunoista ei sallita.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä paketoituina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

Muutoin yleisen siisteyden ylläpitämiseksi jokaisen asukkaan on huolehdittava siitä, ettei toiminnasta jää tavaroita, roskia tai likaa yhtiön yleisiin tiloihin. Tällöin yhtiöllä on oikeus siivotuttaa tilat roskaajan kustannuksella, mikäli tämä ei kehotuksesta huolimatta siivoa jälkiään.

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Auton tarpeeton joutokäynti on kielletty. Kiinteistön toimintaa haittaava pysäköinti ja lastinkäsittely on kielletty jalkakäytävillä ja taloyhtiön autohallin sisäänkäyntien edessä.

Taloyhtiön autopaikat vuokrataan erillisen, yhtiön hallituksen vahvistaman autopaikkasäännön mukaisesti osakkaille ja osakkaiden vuokralaisille. Autopaikat ovat tarkoitettu vain kiinteistössä toimiven yritysten henkilökunnan käyttöön. Rekisteröity mopedi ei voi pysäköidä kiinteistön hallussa olevilla pysäköintipaikoilla ilman pysäköintipaikasta tehtyä vuokrasopimusta.

Polkupyörien pysäköinti on sallittu ainoastaan niillä paikoilla, jotka isännöitsijä on osoittanut. Polkupyörien vienti sisätiloihin on ehdottomasti kielletty.

Sisäpihan paino-ja korkeusrajoitukset

Pihatasolla on pysyvät painorajoitukset raskaille ajoneuvoille. Suurin sallittu ajoneuvon akselipaino on 4.000 kg ja suurin sallittu ajoneuvon kokonaispaino sisäpihalla on 8.000 kg. Ajoportin korkeus on 3,20m. Sisäpihan katoksen korkeus on 2,90m. Korkeiden ja pitkien ajoneuvojen tulee huomioida, että ajoluiska on pitkä ja ajoluiskan jyrkkyys on 9 astetta.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Kovaääninen musiikin soittaminen ja muu meteliä aiheuttava toiminta on kielletty. Yhtiön porraskäytävissä ei saa järjestää lipunmyyntiä tai muuta vastaavaa toimintaa. Mikäli huoneistoissa järjestetään juhlia tai asiakastilaisuuksia, on huoneistojen haltijoiden erityisesti iltaisin ja öisin otettava huomioon palo- ja muut turvallisuusriskit sekä muiden asukkaiden viihtyisyys. Tällaisissa tilaisuuksissa huoneiston haltija vastaa siitä, etteivät hänen vieraansa tee kiinteistöön vaurioita. Huoneistoja ei saa käyttää niiden virallisen käyttötarkoituksen vastaisesti. Huoneistojen käyttäminen tai vuokraaminen kovaäänisen musiikin esittämiseen tai meluisien juhlien järjestämiseen on kielletty ilman isännöitsijän lupaa.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle. Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyisyys ja porraskäytävien siisteys. Melua ja häiriöitä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille ja ne on pyrittävä tekemään ennen klo 21.00. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

Huoneistoissa, joissa harjoitetaan äänekästä tuotantoa tai tuotanto aiheuttaa hajuja, tulee ovet pitää aina suljettuna yleisiin tiloihin. Hajuhaittojen välttämiseksi tällaisissa huoneistoissa tulee olla riittävät äänieristykset ja ilmastointijärjestelmät.

Osakkaiden vastuulla on huoneistojen varustaminen riittävällä ensisammutuskalustolla.

Huoneistojen korjaustyöt

Huoneistojen korjaustöissä tulee noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä ja hakea muutoksiin mahdollisesti tarvittavat luvat. Rakenteisiin, sähköjärjestelmiin, putkistoon ja ilmastointijärjestelmiin kohdistuvista töistä on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti kiinteistön edustajalle. Korjaus- ja muutostöistä on toimitettava lopputarkastuksen jälkeen piirustukset kiinteistölle.
Osakkeenomistajan tulee huolehtia myös siitä, että kaikista sellaisista huoneistojen korjaustöistä, jotka aiheuttavat melua, mahdollista julkisten tilojen likaantumista tai runsasta liikennettä rapuissa, ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen taloyhtiön edustajalle.

Sähkölaitteistojen korjaukset

Kiinteistössä toimii sähkölaitteiden käytönjohtaja.

Kun kiinteistön sähkölaitteistoa korjataan, laajennetaan tai muutetaan, on työssä käytettävä sähkötöihin oikeuden omaavaa yritystä ja tehdystä työstä on toimitettava työn suorittaneen urakoitsijan laatimasta käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta kopio käytönjohtajalle. Muutos- ja laajennustöiden suunnitelmista on toimitettava kopio taloyhtiölle.

Mikäli tilojen haltija ei menettele edellä mainitulla tavalla, ja sähkölaitteistoon kohdistuneita töitä on tehnyt tilojen haltija itse tai on teetättänyt sähkötöitä asentajilla, joilla ei ole sähköurakointioikeuksia, on sähkötyön tekijä tai teettäjä vastuussa vahingosta, joka aiheutuu virheellisesti tehdystä sähkötyöstä henkilöille tai omaisuudelle.

Ilmastointi- ja jäähdytysasiat

Osakkeenomistajan tulee aina informoida kirjallisesti etukäteen taloyhtiötä siitä, että hänen hallitsemissaan tiloissa tullaan tekemään muutoksia huoneiston ilmastointi- tai jäähdytysjärjestelmiin. Suunnitelmista tulee toimittaa taloyhtiölle kopiot.

Jokainen osakkeenomistaja vastaa siitä, että hänen hallitsemissaan tiloissa, joissa on hänen tai aiemman osakkeenomistajan asentama ilmanjäähdytyslaite tai -järjestelmä, on tällaisen laitteiston yhteyteen asennettu myös vesivahinkojen hälytysjärjestelmä. Hälytyksen tulee olla kytketty taloyhtiön hälytysjärjestelmään.

Osakkeenomistajat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että heidän hallitsemissaan huoneistoissa olevat ilmanvaihto- ja jäähdytyskoneet huolletaan asianmukaisesti ja säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, kiinteistöön kohdistuvien vaurioiden välttämiseksi.

Kaikissa uusasennuksissa huoneiston tuloilmakojeet ja jäähdytyslaitteet on varustettava lämmön talteenottojärjestelmällä. Laitteita, joilla ei ole lämmön talteenottojärjestelmää maksavat käyttämästään talon jakamasta lämpöenergiasta hallituksen päättämän korvauksen.

Kiinteistö säätää poistoilman tehoja lämpötilan ja käyttötarpeen mukaisesti.

Ulkoikkunat on oltava suljettuina sateella ja ulkoläpötilan ollessa alle -5 astetta.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia eivätkä liata rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen ja lintujen ruokkiminen on kielletty yhtiön tiloissa.

Määräysten rikkominen

Järjestyssääntöjen määräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen purkamisen.